zadanie nr 1

1. Boguchwała Centrum - Remont kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Boguchwale.


Lokalizacja

Boguchwała, ul. Wojska Polskiego.
Dz. nr ew. 870 w Boguchwale.
Rejon posesji od 30 do 21.

Opis zadania

Remontem objęta zostanie sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana  na ul. Wojska Polskiego w Boguchwale. Stanowi ona element starej infrastruktury, która konieczna jest do funkcjonowania drogi a jej niezawodne działanie pozwoli na komfortowe poruszanie się po ww. ulicy oraz zapobiegnie zalewaniu prywatnych posesji. Ponadto wskazać należy, że ciągłe remonty pojedynczych elementów systemu deszczowego nie przyniosły jak dotąd rezultatów a jezdnia ul. Wojska Polskiego stanowi na dzień dzisiejszy podziurawioną mozaikę odmiennej jakości masy bitumicznej, o różnych poziomach wysokości. Proponowane zadanie stanowi pierwszy etap remontu ulic ścisłego centrum Boguchwały. Rozłożona na najbliższe lata naprawa całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pozwoli w przyszłości na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ul. Wojska Polskiego i Kwiatowej - czego najbardziej oczekują mieszkańcy. Równa nawierzchnia pozbawiona ubytków, studnie kanalizacyjne stanowiące z nią jedną płaszczyznę wpłynął również korzystnie na stan pojazdów, którymi się poruszamy. Biorąc pod uwagę coraz częściej pojawiające się problemy z odprowadzaniem wód opadowych z ul. Wojska Polskiego, zasadnym jest aby kompleksowy remont ulic centrum Boguchwały rozpocząć od proponowanego zadania.

Uzasadnienie realizacji zadania

Założeniem całego zadania jest doprowadzenie w okresie najbliższych lat do wykonania nowej nawierzchni bitumicznej w ścisłym centrum Boguchwały, tj. ul. Wojska Polskiego i Kwiatowej. Biorąc pod uwagę, że w pasach tych dróg znajduję się stara infrastruktura wodno-kanalizacyjna (umiejscowiona nie tylko w chodnikach) zasadnym jest aby w pierwszej kolejności dostosować ją do obecnie obowiązujących przepisów i norm. Remont kanalizacji deszczowej stanowił będzie pierwszy etap naprawy ul. Wojska Polskiego. W kolejnym etapie należy wyremontować kanalizację sanitarną - koszty te proponuje się uwzględnić w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020 jako zadanie w planie rozbudowy i modernizacji sieci wod-kan - oraz wystąpić jednocześnie do MPWiK Rzeszów o podjęcie niezwłocznych działań w kierunku przebudowy sieci wodociągowej. Po zrealizowaniu powyższych działań możliwe będzie wykonanie nakładki asfaltowej.

Odbiorcy zadania

Bezpośrednimi odbiorcami zadania będą mieszkańcy posesji przy ul. Wojska Polskiego oraz Kwiatowej. Pośrednio zadanie wpłynie na pozostałych mieszkańców Boguchwały - użytkowników dróg.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały do zgłoszenia remontu (przbudowy) sieci kanalizacji deszczowej2 000 zł
2Roboty budowalne68 000 zł
Łącznie: 70 000 zł