KLAUZULE INFORMACYJNE RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W BOGUCHWALE

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Gmina Boguchwała mająca siedzibę pod adresem: 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33 w imieniu której obowiązki administratora sprawuje Burmistrz Boguchwały. Numer telefonu: 17 87 55 200, adres email: um@boguchwala.pl.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Imię i nazwisko: Tomasz Mielech, adres email: iod@boguchwala.pl.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE Dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:
- W celu zapewnienia szybszego i sprawniejszego funkcjonowania serwisu oraz zwiększenia poziomu jego bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez wykorzystywanie technologii plików „cookies” (tzw. ciasteczek). Podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda Użytkownika serwisu, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
- W celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Boguchwała w formie budżetu obywatelskiego, w tym w celu przeprowadzenia głosowania elektronicznego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z przepisami Uchwały nr IX.134.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok.
ODBIORCY DANYCH Dane osobowe zostaną przekazane usługodawcy zapewniającemu teleinformatyczną obsługę serwisu boguchwala.budzet-obywatelski.org w celu zapewnienia ciągłości i poprawności działania serwisu oraz jego bezpieczeństwa teleinformatycznego. Usługodawcą, o którym mowa, jest obecnie MediaPark sp z o.o. mająca siedzibę pod adresem 10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 14, numer KRS 0000718893.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak np. Policja, prokuratura lub sądy, na podstawie ich udokumentowanego wniosku. Każdy wniosek o udostępnienie danych osobowych podlega analizie pod kątem jego legalności oraz adekwatności zakresu danych objętych jego treścią.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pliki „cookies” przechowywane są na dyskach twardych Użytkowników serwisu do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zasada ta wynika z art. 17 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe zbierane w ramach procedury zgłaszania projektów i oddawania głosów w ramach budżetu obywatelskiego będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie mającej na celu ustalenie ich ostatecznego przeznaczenia: wybrakowania lub archiwizacji.

Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa:
- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
- do sprostowania danych (art. 16. RODO);
- do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
- do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
- prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).
PRAWO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, Użytkownicy posiadają prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób zgłaszających projekty budżetu obywatelskiego, udzielających poparcia tym projektom oraz oddających głosy w ramach głosowania elektronicznego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie treści danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w zakresie wymaganym przepisami Uchwały nr IX.134.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Odmowa podania treści danych w zakresie wymaganym przepisami uchwały lub podanie niekompletnych danych skutkować będzie:
- wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych lub pozostawieniem sprawy bez rozpoznania w przypadku osób zgłaszających projekty budżetu obywatelskiego;
- niemożnością wzięcia udziału w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem serwisu boguchwala.budzet-obywatelski.org.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES” Pliki „cookies” są małymi pakietami informacji przechowywanymi na urządzeniach końcowych Użytkowników, czyli na należących do nich komputerach, tabletach oraz smartfonach. Zapisane w nich informacje pozwalają na szybsze i sprawniejsze ładowanie się stron internetowych oraz na ich poprawne wyświetlanie na konkretnym urządzeniu.

Pliki „cookies” mogą także gromadzić dane o preferencjach w użytkowaniu stron i serwisów internetowych przez Użytkowników logujących się na poszczególnych urządzeniach w celu dostosowania ich treści oraz wyglądu do konkretnego urządzenia, a także zapisywać dane logowania w celu automatycznego logowania lub automatycznego uzupełniania odpowiednich pól. Informacje zbierane za pomocą plików „cookies” mogą także służyć do wykrywania i analizy zagrożeń, przyczyniając się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa stron internetowych, aplikacji oraz serwisów.

Serwis boguchwala.budzet-obywatelski.org wykorzystuje pliki „cookies” wyłącznie w celu gromadzenia adresów IP Użytkowników i zapisywania ich w logach systemowych serwera. Gromadzenie tych informacji jest pomaga zwiększyć bezpieczeństwa serwisu w ten sposób, że ułatwia wykrywanie przypadków nadużyć oraz prób dokonania przestępstw za pomocą sieci Internet.

Administrator nie wykorzystuje zebranych w ten sposób informacji do zidentyfikowania Użytkownika, ponieważ nie dysponuje technicznymi możliwościami dokonania jego identyfikacji za pomocą samego adresu IP bez zaangażowania do tego celu nieproporcjonalnie dużych sił i środków oraz poświęcenia na to nieproporcjonalnie dużej ilości czasu. W przypadku usiłowania popełnienia przestępstwa, Administrator może jednak przekazać zebrane informacje uprawnionym do tego służbom w celu wykrycia sprawcy.